สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์และนักวิจัยกลุ่มการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในปีงบประมาณ 2559
ประชุมเพื่อวางแผนงานวิจัยครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข.


อาจารย์และนักวิจัยกลุ่มการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในปีงบประมาณ 2559 ประชุมเพื่อวางแผนงานวิจัยครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข.

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นักวิจัยของกลุ่มการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากหลายสถาบัน โดยมี ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย และนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มข. คือ รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และ อ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา, นักวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ มข. คือ ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์, อ.ดร. บรรยง ทุมแสน (ที่ปรึกษากลุ่มฯ ข้าราชการบำนาญสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.) และ ดร.สมชาย บุตรนันท์ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข.) นอกจากนี้กลุ่มวิจัยยังมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม คือ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน

โดยเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการวิจัยสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักวิจัยของกลุ่มฯ และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม ต่อไป 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น