ยินดีต้อนรับสู่สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม One Stop Service โทร. 098-1038492 หรือ 065-9899938
     
Img
     
Img
Img
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS) ครั้งที่ 14
วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562
งานประชุมวิชาการดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม The 5th Environment Asia
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562
     
 
     
วิคราะห์ดินและน้ำ
วิคราะห์พืช
วิคราะห์ปุ๋ย
บริการวิคราะห์ดินและน้ำ
บริการวิคราะห์พืช
บริการวิคราะห์ปุ๋ย
     
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
กลุ่มวิจัยดิน
กลุ่มวิจัยการจัดการ
อินทรียวัตถุของดิน
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร
เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
กลุ่มวิจัยดิน
     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำฯ
ศูนย์เรียนรู้
วิจัยและพัฒนา
ไส้เดือนดินฯ
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม