บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุเกษตรอื่นๆ

บริการวิเคราะห์ดิน

     รายการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน
     - การเตรียมตัวอย่างดิน
     - เนื้อดิน (Texture)
     - ความหนาแน่นรวม (Bulk density)
     - ความชื้นในดิน (Moisture)

     รายการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน
     - การเตรียมตัวอย่างดิน
     - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
     - ค่าการนำไฟฟ้า (EC: Electrical Conductivity)
     - Lime Requirement (LR)
     - อินทรียวัตถุ (OM)
     - ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
     - แอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4+ -N)
     - ไนเตรทไนโตรเจน (NO3- -N)
     - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)
     - ค่าโปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable K)
     - ค่าโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable Na)    
     - ค่าแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable Ca)
     - ค่าแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable Mg)
     - เหล็ก (Extractable Fe)
     - แมงกานีส (Extractable Mn)
     - ทองแดง (Extractable Cu)
     - สังกะสี (Extractable Zn)
     - ซัลเฟต (Extractable SO42-)
     - คลอไรด์ (Extractable Cl)
     - โบรอน (B: Hot water spectrophotometer)
     - แคดเมียม (total Cd)
     - CEC (Cation Exchange Capacity)
     หมายเหตุ: ในกรณีที่วิเคราะห์ธาตุหลายธาตุจะคิดค่าเตรียมตัวอย่าง (Extraction, Digestion) เพียงครั้งเดียว
ในอัตรา 100บาท/ตัวอย่าง

 
บริการวิเคราะห์พืช
     รายการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช
     - การเตรียมตัวอย่าง
     - ไนโตรเจน (Total N)
     - ฟอสฟอรัส (Total P)
     - โพแตสเซียม (Total K)
     - แคลเซียม (Total Ca)
     - แมกนีเซียม (Total Mg)
     - โซเดียม(Total Na)
     - เหล็ก (Total Fe)
     - แมงกานีส (Total Mn)
     - เหล็ก (Total Fe/Zn/Cu/Mn)
     - ทองแดง (Total Cu)
     - สังกะสี (Total Zn)
     - แคดเมียม (Total Cd)
     - ซัลเฟอร์ (S)
     - คลอไรด์ (Cl)
      หมายเหตุ: ในกรณีที่วิเคราะห์ธาตุหลายธาตุจะคิดค่าเตรียมตัวอย่าง (Extraction, Digestion) เพียงครั้งเดียว
ในอัตรา 100บาท/ตัวอย่าง
 
บริการวิเคราะห์น้ำ
      รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
     - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
     - ค่าการนำไฟฟ้า (EC: Electrical Conductivity)
     - ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
     - แอมโมเนียม (NH4+ -N)
     - ไนเตรท (NO3- -N)
     - ฟอสฟอรัส (P)
     - โปแตสเซียม (K)
     - โซเดียม (Na)
     - เหล็ก (Fe)
     - แมงกานีส (Mn)
     - ทองแดง (Cu)
     - สังกะสี (Zn)
     - ซัลเฟต (SO42-)
     - คลอไรด์ (Cl)
      หมายเหตุ: ในกรณีที่วิเคราะห์ธาตุหลายธาตุจะคิดค่าเตรียมตัวอย่าง (Extraction, Digestion) เพียงครั้งเดียว
ในอัตรา 100บาท/ตัวอย่าง
 
บริการวิเคราะห์ปุ๋ยและวัสดุเกษตรอื่นๆ
     รายการวิเคราะห์ปุ๋ยและวัสดุเกษตรอื่นๆ
     - การเตรียมตัวอย่าง
     - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
     - ค่าการนำไฟฟ้า (EC)
     - ความชื้น (Moisture)
     - อินทรียวัตถุ (OM)
     - ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
     - แอมโมเนียม (NH4+ -N)
     - ไนเตรท (NO3- -N)
     - ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)
     - โพแตสเซียม (K)
     - แคลเซียม (Total Ca)
     - แมกนีเซียม (Total Mg)
     - โซเดียม (Total Na)
     - เหล็ก (Total Fe)
     - แมงกานีส (Total Mn)
     - ทองแดง (Total Cu)
     - สังกะสี (Total Zn)
     - แคดเมียม (Total Cd)
     - ซัลเฟอร์ (S)
     - คลอไรด์ (Cl)
      หมายเหตุ: ในกรณีที่วิเคราะห์ธาตุหลายธาตุจะคิดค่าเตรียมตัวอย่าง (Extraction, Digestion) เพียงครั้งเดียวในอัตรา 100บาท/ตัวอย่าง
 
ดาวน์โหลด ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุเกษตรอื่นๆ
 
     เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการที่ สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.065-989-9938
E-mail: netcya@kku.ac.th