สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับฟังบรรยายและสาธิตการใช้ระบบสารสนเทศ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับฟังบรรยายและสาธิตการใช้ระบบสารสนเทศในการวิจัย ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดินและอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, อ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา, ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์จากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ, ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน รวม 14 คน โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ หัวหน้าทีมบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ, นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ, นางสงวน พงศ์กิจวิทูร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ, น.ส.ญานปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษ์ และ น.ส.กิตติยา สุทธิประภา บรรณารักษ์ ซึ่งได้บรรยายและสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ในหัวข้อ บริการคลินิกสำหรับวิจัย, การสืบค้นสารสนเทศ ด้วย One Search ของสำนักหอสมุด, การใช้ซอฟแวร์ในการจัดการระบบอ้างอิงในงานวิจัย, การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin และการสืบค้นและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

          โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นบริการใหม่ของสำนักหอสมุดที่มีให้แก่กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำให้บุคลากรกลุ่มวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคก้าวหน้าที่ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีให้แก่กลุ่มวิจัย ในอันที่จะพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อช่วยกันยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลกต่อไป 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น