สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มวิจัยอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการและวิธีการใช้เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer
แก่นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี


กลุ่มวิจัยอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและวิธีการใช้เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer แก่นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน และ อ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยของกลุ่มฯ ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคุณปอรวี ประมูลกิจ ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (application specialist) และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การหลักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการใช้เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer เพื่อการวิจัยทางปฐพีศาสตร์ ให้แก่นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 62 คน ณ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        การจัดอบรมของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการอบรมหลักการพื้นฐานและการวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอินทรียวัตถุของดินแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านวิชาการอื่นๆ ต่อไป 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น