สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานวิจัย


ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1303 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย พร้อมทั้งร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อทำการวิจัยพื้นฐานสร้างองค์ความรู้เชิงกระบวนการของการจัดการอินทรียวัตถุในดินไร่ และดินนา ที่ได้รับสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่างกัน รวมทั้งถ่าน ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินไร่และดินนา และเพิ่มผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจและข้าว และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศ 2. เพื่อทำการวิจัยเชิงประยุกต์ในการนำความรู้จากการวิจัยพื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอินทรียวัตถุในดิน เพื่อเผยแพร่แก่สังคมต่อไป 3. เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย เน้นในด้านระบบนิเวศเกษตรและหน้าที่ของอินทรียวัตถุในดินต่อระบบนิเวศ การประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มฯ จากหลายสถาบัน โดยมี ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย, รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และ อ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข., ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ นักวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ มข., อ.ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มฯ และข้าราชการบำนาญสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข. และ ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข., ผศ.ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนมและ อ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น