สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ “การใช้ถ่านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช”


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การใช้ถ่านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม นำโดย ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย, รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์, ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข., ผศ.ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 2 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 1 คน

        ในการจัดอบรมในครั้งที่ 2 นี้ นักวิจัยในกลุ่มวิจัย โดย รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ ได้บรรยายให้หลักการและองค์ความรู้ เรื่อง การใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงคุณสมบัติดินนา และผลผลิตข้าว อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ นางกาญจนา คำปุทา นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้บรรยาย เรื่อง การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและการผลิตพืช ซึ่งในขณะเดียวกันลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

        การจัดอบรมของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืชแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการทำนาที่ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น