สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ถ่ายทำสารคดี “เพื่อนเกษตร”เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมถ่ายทำสารคดี “เพื่อนเกษตร” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านการใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพที่หาได้ในท้องถิ่น ในการจัดการอินทรียวัตถุของดินไร่ โดยเฉพาะดินเนื้อทรายที่เสื่อมโทรม ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัย ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 4 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 2 คน ณ แปลงทดลองระยะยาว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้กล่าวแนะนำสมาชิกในกลุ่มวิจัย ต่อมาหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้เล่าถึงประวัติและความเป็นมาของแปลงทดลองระยะยาวที่ได้ทำการทดลองมา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 21 และได้ให้หลักการและองค์ความรู้ผ่านสื่อช่อง 7 เรื่อง หลักการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการให้หลักการในการเลือกใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเสื่อมโทรมโดยใช้องค์ประกอบทางเคมีหรือ “คุณภาพ” ของวัสดุอินทรีย์เป็นเกณฑ์ในการเลือก รวมทั้งเกณฑ์การผสมสารอินทรีย์ต่างคุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้เมื่อใส่ในดินและเกิดการย่อยสลาย จะทำให้เกิดผลในการปรับปรุงดินได้ดีขึ้น และหลังจากนั้นได้มีการสาธิตการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดินในห้องปฏิบัติการ, การสาธิตการศึกษาการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยเทคนิคถุงตาข่ายที่ใช้ในแปลงทดลอง, สาธิตการวัดการหายใจของดินเพื่อประเมินกิจกรรมของจุลินทรีย์และสัตว์ในดิน และสาธิตเทคนิคการประเมินชนิดและจำนวนของสัตว์หน้าดินที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ 

การถ่ายทำรายการ “เพื่อนเกษตร” ในครั้งนี้มีเนื้อหาของงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะ คาดว่าจะออกอากาศในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประชาสัมพันธ์งานของคณะเกษตรศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น