สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานทำบุญ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสของสาขาวิชา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันปีใหม่ไทย ณ อาคาร AG05 ชั้นสอง เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น