สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการ

รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการเรื่อง “ โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ” ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ทำพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอแวงน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ต้องนำ ไปกำจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดการขยะและของเสียอันตรายตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทำพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอแวงน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้นำเกษตรกร จำนวน 16 หมู่บ้าน และตัวแทนครูจากโรงเรียน 5 แห่งและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและอบต.จำนวน 100 กว่าคน ซึ่ง รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวายและทีมงาน ได้บรรยายให้ความรู้และทำการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน เพื่อกำจัดขยะ ของเสียจากชุมชน และได้ประโยชน์ จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือนดิน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการเกษตรยั่งยืน  ปลอดภัย ไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบอุปกรณ์ชุดการเลี้ยงไส้เดือนดินพร้อมแม่พันธุ์ไส้เดือนดินครบชุดพร้อมหนังสือคู่มือแนะนำ  ให้แต่ละบ้านนำ เอาไปปฏิบัติจริงและขยายผล อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ให้ข่าว: นางสาววิไลวรรณ  ด้วงเจริญ


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น