สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รายวิชา 132351 และ122351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 132351 และ122351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช จัดโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวจำนวน 96 คน โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นส่วนแรกของรายวิชา ได้แก่ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยมีผู้เข้าร่วมประเมินการนำเสนอ ได้แก่ ดร.บรรยง ทุมแสน อาจารย์สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พฤกษา หล้าวงษา, ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ อาจารย์สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยสอนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 4 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ช่วยการประเมินกิจกรรมนี้อีก 4 คน ซึ่งกิจกรรมการนำเสนอโปสเตอร์ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม การประมวลความรู้ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนให้แตกฉานยิ่งขึ้น มีทักษะและประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน โดยการนำเสนอจัดขึ้น ณ บริเวณระเบียงของสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น