สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และ งานมุทิตาจิตของบุคลากรสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.   คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯ  ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มาร่วมปลูกในครั้งนี้  
ณ แปลงศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน (Erosion Plot)  หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของดร.นิวัต เหลืองชัยศรี ที่ทุ่มเท และตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ไว้ให้สาขาวิชาและคณะเกษตรศาสตร์  ซึ่งแปลงศึกษา การชะล้างพังทลายของดิน (Erosion Plot)  นี้ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาในรายวิชาปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการลุ่มน้ำ ในส่วนที่อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม เป็นผู้รับผิดชอบสอน  นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย    และในวันนั้นสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ ดร.นิวัติ เหลืองชัยศรี เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และขับเคลื่อนสาขาวิชาและคณะเกษตรศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความเสียสละ และเอาใจใส่เสมอมา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น