สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมรับน้องปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ วันที่ 7-8 เมษายน 2561 ทางคณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์(มหาชน)จำกัด และ อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม และได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปี  
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น