สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาฯ
และสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

ในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีการแลกเปลี่ยนนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบัน  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมโดยใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรท้องถิ่น โดยกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ชมสาธิตการเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม และเยี่ยมชมสัมมาชีพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ หมุ่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวฝาย อ.ชนบท 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น