สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากคณะเกษตร

ในวันที 6 กันยายน 2561 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำคณะฯ ประจำปี 2561 โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในห้องประชุม 5101 ในพิธีมีการแสดงชุด มาลาบูชาครู โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณบดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน A 5 ตัว รางวัลกิจกรรมเด่น เกรดเฉลี่ยดี และรางวัลที่นักศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ในระดับชั้นปีที่ 4 สาขาปฐพีศาสตร์ และ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ก็ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น