สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานมุทิตาจิตบุคคลากรสาขาวิชาฯ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดงานมุทิตาจิตแก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งในปีนี้บุคลากรของทางสาขาวิชาที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ตรีโลเกศ  2. นายสุพัฒน์ ภูมิบ้านค้า และ 3.นางสุภาณี ศรีลับซ้าย โดยทางสาขาวิชาได้มีการจัดบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีของภาคอีสาน และมีงานเลี้ยง และการแสดงจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น