การประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  13-15 มิถุนายน 2562   รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาว Serki Wangmo นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเกษตรนานาชาติ นางสาว Naho Nohara นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 5th Environment Asia (International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local To Regional Perspectives)  ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่ Convention Center, The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่  และนำเสนองานวิชาการแบบบรรยาย  เรื่อง  Valuing ecosystem services from organic agroecosystem as an approach for natural resource management at Gasa, Bhutan  และได้รับเชิญเป็นรองประธาน Session Environmental Management การจัดการสิ่งแวดล้อม ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ด้วย   

การประชุมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ภายในงานมีการเสวนาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป
 
 
ภาพกิจกรรม