สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมออกเก็บตัวอย่างดินและพืชที่ จ.เลย

อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติและนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้มีการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างดินและพืช ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ในพื้นที่จ.เลย 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น