สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะเกษตรศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น 

ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562  ได้รับเชิญจาก Dr. YAMAMOTO Tadao, Laboratory of Land and Water Management, Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Development of New Desalinization and Irrigation System in Northeastern Thailand ” ภายใต้ความร่วมมือกับ Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น และไปให้คำปรึกษากับนางสาวชุลีวรรณ บุญชำนิ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่ไปทำวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนี้ 

ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 ได้รับเชิญจาก Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama, Japan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง The CSUS (Cascading Salt Using System) for development of farmer’s livelihood options at saline area in dry season areas จากทุนวิจัย The Mitsui & Co. Environment Fund ภายใต้ความร่วมมือกับ Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama, Japan ประเทศญี่ปุ่น ” และไปให้คำปรึกษากับนายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วย 

ในระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2562  ได้รับเชิญจาก Professor Dr. Hiromu OKAZAWA Department of Bioproduction & Environment Engineering Faculty of Regional Environment Science, Tokyo University of Agriculture, JAPAN ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Ecosystem Services of organic farming agroecosystem assessment using Topmodel and GIS” และไปให้คำปรึกษากับนางสาว Serki Wangmo นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเกษตรศาสตร์นานาชาติ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ที่ไปทำวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วย


 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น