สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินโครงการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย

ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการระดับนานาชาติของ ERECON ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น  Funded by the Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)  ในโครงการเรื่อง การส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความยากจนในประเทศกัมพูชา Project on Promoting Sustainable Agricultural Conditions for Poverty Reduction in Kampong Cham Province, Cambodia ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งในประเทศกัมพูชา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น