การใช้ลายเซ็น Digital ในการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และการใช้ Google drive file stream ในการจัดเก็บข้อมูลทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ คุณนวพล กุลชะโมรินทร์ เจ้าหน้าที่โสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้เข้ามาอบรมเรื่อง "การใช้ลายเซ็น Digital ในการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ Google drive file stream ในการจัดเก็บข้อมูล" แก่คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นะคะ ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้เข้าสู่ระบบการทำงานเอกสาร และการเรียนการสอน ในหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยของเราค่ะ

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม