งานกาลพฤกษ์รวมใจ 2563

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมงานปลูกต้นกาลพฤกษ์
ในงานกาลพฤกษ์รวมใจ ซึ่งจัดขึ้นในแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ถนนสาย 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม