ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2563
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.
ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม