ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2563
ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม