สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น