สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ จากกรมพัฒนาที่ดิน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรเเก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น