ออกภาคสนาม รายวิชา AG122 796 PRACTICUM IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT I

ในวันที่ 30 ส.ค.2563 นักศึกษาชั้นปีที่3 ได้เดินทางศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้รายวิชา รายวิชา AG122796 PRACTICUM IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT I นำโดย รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวบึง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง และ บริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม บ้านหัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฎิบัติงานด้านดิน น้ำ และพืช ในบริเวณแปลงงานวิจัย และการเรียนรู้วิถีของชุมชนและการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม