การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”  ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้แทน FAO มาบรรยายเรื่องโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)  เป็นแผนงานของ Asia Soil Partnership และ Global Soil Partnership (ASP/GSP) ภายใต้กรอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจัดดินอย่างยั่งยืน ซึ่งทางองค์การอาหารและเกษตรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO-RAP) ได้สนับสนุนโครงการ “Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA และต้องการให้มีการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  กับการประชุมจัดงานดินโลก Kick off : วันดินโลก ปี ๒๕๖๓ (World Soil Day) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดตัวงานวันดินโลก มีการประชุมวิชาการ พร้อมทั้งร่วมเสวนา เรื่อง “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน และวันที่ 11 กันยายน 2563 กับการประชุมของสมาคมดินโลก
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม