บรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม”

รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม” และแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วย  เป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักวิจัย    กิจกรรมค่ายวิชาการ “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการคิด สู่การเป็นนักวิจัย”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม คู่จังหวัดขอนแก่น - กาฬสินธุ์ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ ขอนแก่นวิทยายน แก่นนครวิทยาลัย กัลยาณวัตร ชุมแพศึกษา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี และ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จำนวน 255 คน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม