สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น