สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 25 กันยายน 2563 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์และกรมพัฒนาที่ดิน ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อ.ดร.อนงนาฎ ศรีประโชติ และอ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวถึงแผนการดำเนินการกรมพัฒนาที่ดินและความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในอนาคต และเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมพัฒนาที่ดิน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น