ต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ณ อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดย ดร.วรโชติ กล่อมจิต ปลัดนักพัฒนาคนเก่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง และพูดคุยความร่วมมือในการทำโครงการร่วมกัน
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม