ออกภาคสนาม การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
(Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment)

การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม (Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment) ในส่วนของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำนักศึกษาในรายวิชาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์พื้นที่และโจทย์ปัญหาจากตัวอย่างน้ำและแหล่งที่มาในหลายๆบริบทเช่น ตัวอย่างน้ำจากพื้นที่ชุมชน จากแม่น้ำพอง จากกิจกรรมเกษตร การเลี้ยงปลาในกระชัง น้ำชลประทาน น้ำจากนาข้าว น้ำจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำบาดาล น้ำจากอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อรู้จักการแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกัน และใช้ความรู้ที่เรียนในการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ และ เข้าศึกษาดูงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ในวันที่ 28 ตุลาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน 63 โดยเข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และ ขั้นตอนระบบการปฎิบัติงานของสถานที่ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม