กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช) อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา


วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ นักศึกษารายวิชา AG124417 นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (LAND RESOURCES ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE) และ AG124416 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT) จำนวน 30 คน ได้ทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช) อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้ว เป็นโอกาสในการดำเนินการโครงการ Road show ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จ.นครราชสีมา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการดีๆ ของ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผอ. ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการการศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ บทบาทท้องถิ่นและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับฟังบรรยายพิเศษในหน่วยเรียนรู้เกี่ยวกับรุกขกร จากหัวหน้าศูนย์วิจัย ดุริยะ สถาพร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณท่านหัวหน้าศูนย์วิจัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช) ที่ช่วยร่วมเป็นวิทยากร
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม