สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative) ภายใต้หัวข้อฝึกอบรบ “เกษตร...ทำเอง นักเลงพอ” ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ ได้รับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยโครงการฝึกอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น