นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน "เกษตร NEWS"

ขอแสดงความยินดีกับทีม Agri NEWS นำทีมโดยนายอนิรุท พลสำโรง นางสาวสุปราณี ภูมิพิลา นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 และนางสาววรีรัตน์ แย้มกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ชั้นปีที่ 4 ได้รับในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน "เกษตร NEWS" ซึ่งจัดการประกวดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (GISTDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม