กิจกรรมงานวันดินโลก และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปี 2563วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนำทีมโดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และอ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง พร้อมทั้งนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายภายในงานตามที่หน่วยงานต่างๆได้จัดนิทรรศการและร่วมถ่ายภาพที่ระลึก จากนั้น ช่วงบ่ายนักศึกษาได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ไ ณ ค่ายศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พี่ๆปี 3-4 ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมทั้งเล่นเกมส์สานความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างมิตรภาพและให้เกิดการรู้จักกัน พร้อมทั้งผูกแขนรับขวัญนักศึกษาโดยคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ และเดินทางกลับขอนแก่นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม