นิทรรศการวันดินโลกและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)"

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งงานดินโลกปีนี้ ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักวิชาการในประเทศจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ให้มีความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียต่อไป
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม