สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ
ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award


ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อภิญญา แสนโท และ Mr. Phearun Lay นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ ICSSA2021 ระหว่าง
วันที่ 11-12 มกราคม 2564 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on "Sustainable Agriculture and Aquaculture"
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น