สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ Portfolio ประจำปี 2564


ภาพบรรยากาศบางส่วนจากการสัมภาษณ์ในยุคโควิด -19 รอบ portfolio ปี 2564
ของสาขาวิชาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น