สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศ.11) ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์


สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศ.11) ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น