สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)


         เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรมและ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการตำบลบ้านฝาง พร้อมคณะทำงาน ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศบาลตำบลบ้านฝาง กล่าวต้อนรับวิทายากรและผู้เข้าอบรม และมีนายนพพร พรมจักร กำนันตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพต่าง ๆ เช่น การเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การเพิ่มช่องทางตลาดในการกระจายสินค้า ฯลฯของชุมชนตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากร คือ อ.ดร.บุษกร ลีเจ้ยวะระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอบรมนี้ผู้เข้าอบรมได้มีการฟังบรรยายเรื่อง 1. อ่านเกมส์ให้ขาด การตลาดออนไลน์ 2. ขายช่องทางไหนดี? และนอกจากนี้ยังได้ฝึกทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการในการสร้างเพจ และกลุ่ม Facebook พร้อมทั้งฝึกสร้างคอนเทนต์ (content) และ ไลฟ์สด ( Facebook live) ในการขายและปิดการขายในตลาดออนไลน์    
         โครงการฝึกอบรมนี้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านฝาง และผู้นำหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก กลุ่ม OTOP ของตำบลบ้านฝาง เช่น กลุ่มข้าวแต๋นและไข่เค็ม กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มกระเป๋าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ฯลฯ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้อบรมได้ สร้างกลุ่มตลาดออนไลน์ในเฟสบุ๊ค ชื่อ “บ้านฝางตลาดออนไลน์ ซื้อขายทุกอย่าง”พร้อมทั้งฝึกเขียนคอนเทนต์ (content) ต่างๆ ในการขายออนไลน์บนเฟสบุ๊ค พร้อมทั้งได้มีการฝึกไลฟ์สด เทคนิคการขายของบนตลาดออนไลน์เพื่อ ให้สามารถจูงใจลูกค้าเพื่อสนใจในสินค้านั้นๆให้ได้ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการขาย และเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการขาย OTOP ของตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน        

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น