สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย​ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม"


         วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย​ เรื่อง "การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม" ในงานอบรม IR User Meeting 2021 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 90 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยและสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีอิมแพคสูง 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น