สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชุมนานาชาติ The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY APPROACHES
FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT (ICMA- SURE 2021)


         ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมนานาชาติ The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY APPROACHES FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT (ICMA- SURE 2021) ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ Theme ของการประชุม "Actualization of research culture during the midst of the COVID-19 pandemic in supporting emancipated learning” มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกประมาณ 100 กว่าคน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว adaptations การทำงานวิจัย ในสถานการณ์ covid-19 โดยบรรยายพิเศษในเรื่อง Research and Innovation on Vermi-Technology: Value-added Local Resources, Solution for Waste management, Food safety and Sustainable Agriculture and Environment by Community Participation for Rural Development เป็นการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับโจทย์และความต้องการของชุมชน กับทำงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม ตัวอย่างการศึกษาของงาน โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มโดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบงานวิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship)ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการสนับสนุนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น