สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Managemen


         ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ผศ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ได้เข้าร่วมการประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการในประเทศจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ให้มีความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียต่อไป

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น