สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการนำเสนอสัมมนา ระดับปริญญาตรี
ในรายวิชา AG127 764 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         การนำเสนอสัมมนาในรายวิชา AG127 764 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของสาขาวิชาฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom วันนี้ทุกคนนำเสนอ ตอบคำถาม และควบคุมเวลาได้ดีเยี่ยมมาก

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น