สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการนำเสนอสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
ทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         บรรยากาศการนำเสนอสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น