สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การตัดแต่งกิ่ง การดูแลต้นไม้และพรรณไม้”


         เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การตัดแต่งกิ่ง การดูแลต้นไม้และพรรณไม้” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรโดย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ นายนพพร นนทภา ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการดูแลต้นไม้ พืชพรรณ และดูแลสวนอย่างถูกวิธี โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 และ บริเวณพื้นที่โดยรอบคณะเกษตรศาสตร์

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น