สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


         งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น