สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวันดินโลกประจำปี 2564


         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย
อิวาย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ และ อ.ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง ได้พานักศึกษาของสาขาวิชาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ไปศึกษาดูงานวันดินโลกประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ในช่วงวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ในธีม “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในงานมีกิจกรรม และนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินเค็มซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภาคอีสาน และมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกทางด้านการเกษตรและอาหาร ซึ่งในงานนี้ ทางผศ.ดร. มัลลิกา ศรีสุธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" อีกด้วย


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น